הצטרפות לאיגוד

תנאי שימוש באתר

תקנון תנאי שימוש אתר איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה ע.ר. 580198802
(להלן "איגוד התסריטאים")

עו"ד ליאור תמאם

 

 1. הגדרות
  • תנאי השימוש נערכו בלשון נקבה, אך הם מיועדים תמיד לנשים ולגברים כאחד.

  • אתר איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה (להלן: "האתר" או "אתר האיגוד") מנוהל ומופעל על-ידי איגוד התסריטאים, עמותה רשומה מרחוב שדרות דוד המלך 1 בתל-אביב (להלן: "האיגוד").
   השימוש באתר זה ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלו, ולכן הנך מתבקשת לקרוא אותם בקפידה.

  • בתקנון זה למונחים הבאים תהא המשמעות כדלקמן:

"האתר" או "אתר האיגוד" – אתר איגוד התסריטאים וכל אתר אינטרנט המצוי בבעלות/בשימוש  איגוד התסריטאים בכלל זה גם דף הפייסבוק של האיגוד וכל פלטפורמה אינטרנטית אחרת המצויה בשימוש איגוד התסריטאים לרבות רשתות חברתיות, טפסים, מערכות דיוור וכדו' לפי העניין.

"גולשת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש באתר בכל צורה שהיא.

"חברת איגוד" – כל גולשת המוגדר ע"י תקנון האיגוד כחברת איגוד התסריטאים.

"האיגוד" – לרבות מנהליו, עובדיו, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם

"תוכן או תכנים" – כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות איגוד התסריטאים ובין אם הם בבעלות צד ג'. למען הסר ספק האמור כולל, כל שילוב של התכנים וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

"תכני הגולשת" – כל תוכן או תכנים שהוכנסו או יכונסו לאתר בכל אמצעי שהוא ע"י הגולשת באתר לרבות תכנים המועלים בפייסבוק או ברשת חברתית אחרת.

"המידע" – כל תוכן או תכנים באתר שהוכנס או שיוכנס לאתר מטעמם של מנהלי האתר.

 1. כללי

  • כניסה ו/או גלישה באתר ו/או שימוש בתכניו ו/או בשירותיו מבטאת ומהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.
  • איגוד התסריטאים רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד התסריטאים בקשר לכך.
  • האיגוד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
  • השימוש באתר נועד אך ורק למטרות פרטיות ואישיות, או למטרות הקשורות למטרות האיגוד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • ידוע לגולשת, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר עשוי להיות מוגבל למשתמשות בעלות כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחרה גולשת שהינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולשת הנ"ל כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס החוקי שלה לעשות כן.

 

 1. זכות השימוש

  • השימוש באתר חופשי בחלקו ומוגבל בחלקו לחברות וחברי איגוד בלבד.
  • השימוש במקומות המוגבלים לחברי איגוד באתר, מותר אך ורק למי שקיבלה הרשאה וסיסמת כניסה מהאיגוד מתוקף חברותה. חברת האיגוד אינו רשאית להרשות שימוש במסכים המוגבלים לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה מפורשת בכתב מהאיגוד. סיסמת הכניסה שניתנה מהאיגוד היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מהאיגוד.

 

 1. השימוש בתכני האתר

  • זכות השימוש במידע נתונה לגולשת בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, והגולשת אינה רשאית להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
  • הגולשת מתחייבת כי לא יעשה שימוש בתכני האתר למטרות מסחריות ולא תאחסן אותם באתרים אחרים ברשת האינטרנט או במקום אחר ללא רשות האיגוד בכתב.
  • הגולשת מתחייבת לשמור בהקפדה על תכני האתר ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 2. השימוש באתר

  • הגולשת מתחייבת להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות האתר, ולהימנע מפגיעה באיגוד או בצדדים שלישיים.
  • הגולשת מתחייבת שלא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותה, מעשיה ומחדליה, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת צווי איסור פרסום, ביצוע פרסומים אסורים על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
  • הגולשת מתחייבת כי לא תפר הוראות כל דין ו/או לא תשתמש/או תפרסם במסגרת האתר כל חומר הפוגע או כזה המפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
  • הגולשת מתחייבת שלא לפגוע בגולשים האחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל נסיון למסור מידע או להציע שירותים שהגולשים ו/או האיגוד אינם מעוניינים בהם.
  • הגולשת מתחייבת שלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בשיתוף קבצים אסור על פי החוק ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים ו/או לפרסומים אסורים.
  • הגולשת מתחייבת שלא להשתמש ו/או לתרום להשתתפות במסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת ו/או קישור לתכנים מיניים ו/או פורנוגרפיים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או יגרמו להם נזק.
  • הגולשת מתחייבת להימנע מעריכת שינויים טכנולוגיים באתר ו/או בתכני הגולשים, ושלא להעלות שום תוכנות ו/או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים.
  • הגולשת מתחייבת ליידע את האיגוד, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה בגולשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות הגולש.
  • הגולשת מצהירה בזאת כי ידוע לו כי האיגוד רשאי לנקוט כנגד גולשת שתפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

 

 1. פרטי הגולש
  • הגולשת אינה חייבת למסור פרטים כלשהם לאיגוד ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולש בלבד.
  • הגולשת מצהירה בזאת כי ידוע לה שהאיגוד עשוי להידרש למסור פרטים מזהים אודותיה, ובכלל זה את פרטי הגולשת המצויים באתר, את מספר ה-IPשל המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את הגולשת ו/או לקשר את הגולשת לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והיא מסכימה ומאשרת בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותו של האיגוד לעשות זאת, בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת הגולשת. הגולשת מסכימה ומאשרת בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האיגוד במקרים כאמור.
  • האיגוד רשאי להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני גולשת, באופן זמני או קבוע, במידה והגולשת השתמשה במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
  • האיגוד רשאי לשלוח אל הגולשת קובץ זיהוי, שיאפשר לו לזהות את המחשב ממנו הגולשת מתקשרת אליה (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

 

 1. תכני הגולשת
  • הגולשת מתחייבת כי הוא בעל מלוא זכויות הקנייניות, לרבות זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידה, וכי אין שום מגבלה המונעת ממנה להעלות את התכנים ו/או לפרסמם ברבים.
  • הגולשת מתחייבת בזאת לשאת במלוא האחריות לתכנים המועלים על ידה והיא פוטרת בזאת במפורש את האיגוד ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכך. הגולשת מתחייבת בזאת לפצות ו/או לשפות את האיגוד, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי השימוש ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכני הגולשת המועלים על ידה. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד נוסף העומד לרשות האיגוד על פי דין.
  • הגולשת מתחייבת לשמור על כללי הרשתות החברתיות בהן מועלים תכניה במידה וקיימים כאלו.
  • הגולשת מצהירה בזאת כי ידוע לה שהאיגוד, אינו אחראי, בשום מקרה, לטיבם, מהימנותם, נכונותם, שלמותם, עדכניותם, חוקיותם ותפקודם, של תכני הגולשת והוא אינו אחראי לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתכני הגולשת.
  • האיגוד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתכני הגולשת ו/או למחוק אותם על פי שיקול דעתו הבלעדית והמלאה של האיגוד, וזאת, בין היתר, בחלוף תקופה ו/או עקב חריגה ביחס לתכני הגולשת ו/או בפעילות הגולשת ו/או בעקבות הפרה מצד הגולשת.
  • האיגוד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני הגולשת בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת הגולשת או מתן הודעה מוקדמת לגולשת, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתר, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים לתכני הגולשת על ידי החברה או הגולשת.
  • בעצם העלאת תכני הגולשת על ידי הגולשת לאתר, הגולשת מקנה לאיגוד, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. רישיון זה אינו בלעדי.
  • אין בהעלאת תכני הגולשת לאתר כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתכני הגולשת את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי האיגוד.
  • רישיון השימוש שניתן כאמור בתכני הגולשת לאיגוד הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של האתר.

 

 1. אחריות מוגבלת
  • האתר, לרבות המידע ותכני הגולשות, מוצעים לגולשות כפי שהוא, והאיגוד אינו אחראי לכל שימוש שהגולשת עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בהם ו/או להסתמכות הגולשת עליהם. הגולשת אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה או תעשה בהם ו/או להסתמכותה עליהם.
  • האיגוד אינו אחראי להתאמת האתר לרבות המידע ותכני הגולשות, לצרכי ו/או למטרות הגולשת.
  • באחריותה המלאה של הגולשת לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי ביחס לפרסומים משפטיים ו/או פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום ייעוץ ו/או מתן חוות דעת.
  • האיגוד פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל הגולשת, והגולשת פוטרת בזאת את האיגוד מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
  • האיגוד אינו אחראי לזמינות האתר לרבות המידע ותכני הגולשות, לתוכן, לצורה, לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולדיוק הנתונים, להתאמתם לגולש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקוי בדרך העברתו, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב האיגוד, לנתונים המתקבלים במחשב הגולשת, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו לגולשת או לצד ג' כלשהו.
  • הגולשת פוטרת בזאת את האיגוד מכל נזק כאמור, גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.
  • האיגוד לא יהיה אחראי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולשת ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות המידע ותכני הגולשות ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
  • מובהר לגולשת, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת הגולשת, וכי האיגוד אינו אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.
  • האיגוד אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והגולשת פוטרת בזאת את האיגוד מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לכך.

 

 1. קניין רוחני

  • זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע, לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות האיגוד ו/או ספקי המידע, לפי העניין, ולגולשת לא יהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.
  • הגולשת מתחייבת שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להעניק רישיונות משניים, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
  • כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנו לכך האיגוד את הסכמתו מראש ובכתב.

 

 1. שיפוי

  • הגולשת מתחייבת בזאת לשאת במלוא האחריות לתכנים המועלים על ידה, לרבות בגין לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת הוראות שיפוטיות והיא פוטרת בזאת במפורש את האיגוד מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
  • הגולשת מתחייבת לפצות ו/או לשפות את האיגוד מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו לו, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מהתכנים המועלים על ידה ו/או לתכנים שהגולשת מסרה לפרסום ו/או קישורים שביצע הגולשת לאתר. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדים הנתונים לאיגוד על פי דין.

 

 1. קרדיט

  • במקרה ובפרסום כלשהו לא ניתן קרדיט אשר על פי תקנון זה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, מתחייבת הגולשת לפנות אל האיגוד ולהודיע על כך, בתוך פרק זמן סביר מהמועד שבו נודע לו לראשונה על כך. הסעד הבלעדי, המלא והסופי לגולשת במקרה כאמור יהא אך ורק מתן הקרדיט על ידי החבר.

 

 1. תנאים נוספים

  • מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. הגולשת מסכימה לכך כי לא יהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
  • הגולשת מסכימה כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד האיגוד, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות האיגוד על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולשת שמורה לאיגוד.
  • השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת הגולשת לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת הגולשת לתנאים אלה. הגולשת מצהירה ומאשרת בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לה וכי היא מתחייבת לפעול על פיהם.