תיאור המכרז

 

מכרז   5705:

הפקת תוכניות עבור החינוכית: לילדים, לכל המשפחה

ותוכניות לרגל 70 שנה להקמת המדינה 

סיווג המכרז מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית
נגישות לכתב המכרז באתר האינטרנט של החינוכיתwww.23tv.co.il (בחלונית מכרזים  ומאגרים) ובאתר האינטרנט של מינהל הרכש באוצר
דרישות סף 2.1 המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי בישראל  לפני 1/1/2015 .

2.2 המציע  מנהל ספרי חשבונות כנדרש בחוק.

2.3 המציע אינו "חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו "חברה             מפרה" כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.

2.4   למציע (הגוף המשפטי /מי מבעליו)  ניסיון מצטבר משנת 2012 ועד למועד הגשת ההצעה בהפקת סדרות/תוכניות/סרטים לטלוויזיה בהיקפים הבאים:

 

–                         לפחות 5 סדרות/תוכניות שונות, ששודרו בטלוויזיה בישראל

או

–                         לפחות  30 שעות שידור בערוצי טלוויזיה בישראל (לא כולל שידורים חוזרים)

 

2.5   מחזור עסקים של לפחות 1,000,000 ₪ במצטבר, ב- 3 השנים 2014-2016.

מפיקים/חברות הפקה הרשומות במאגר מפיקי התוכניות של החינוכית , פטורים מהוכחת עמידה בדרישות הסף בסעיפים: 2.1, 2.4   ו- 2.5 .

ערבות הצעה 10,000 ₪, בתוקף עד 30/10/2017
מועד אחרון לשאלות יום רביעי, 10/5/2017, עד השעה 12:00
מועד אחרון ומקום הגשת ההצעה                                       יום שני , 12/6/2017 בשעה 12:00

בתיבת המכרזים מול חדר 106 בחינוכית, קלאוזנר 14, רמת אביב

זכויות החינוכית כל הזכויות והאופציות השמורות לחינוכית מפורטות במסמכי המכרז
אשת קשר בת שבע אשכנזי,  טל': 03-6466266, מייל:  [email protected]
Print Friendly, PDF & Email