קצר על הדרך – מיזם מיוחד ליצירת סרטים קצרים משלב הרעיון ועד שלב ההפצה ליוצרים בראשית דרכם המקצועית.

הנושא השנה הוא: רעב

מועד אחרון להגשה:  יום ה', 20.1.19 עד השעה 24:00

יש להירשם באמצעות טופס ההרשמה בקישור

לשאלות והבהרות: [email protected]

כללים ונוהל

 • מטרות:
  1. קידום וחיזוק תחום הסרט הקצר.
  2. סיוע ליוצרים בראשית דרכם הקולנועית, מתן אפשרות להתנסות בפיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים והגברת סיכוייהם של היוצרים ליצירת סרט קולנוע באורך מלא.

 • נושא הפרויקט: רעב

רָעָב היא תחושה הפוקדת חיה או אדם כאשר לא מסופק לה מזון במידה הנדרשת.

שיכוך הרעב הוא צורך בסיסי, קיים אצל כל בעלי החיים, גם הירודים ביותר.

רָעָב אישי.  רָעָב נפשי. רָעָב פיזי. רָעָב חברתי. רָעָב כצורך, חוסר, תשוקה.

הנושא מבקש להביא את הרעיונות האלו כבסיס לסיפור דרמטי קצר שיש לו אמירה חברתית, אישית או לאומית נוקבת.

כללים:

  1. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי  יפרסמו בציבור, באמצעות אתרי האינטרנט, רשימות התפוצה ודפי הפייסבוק של כל אחד מהגופים, את דבר קיום המיזם.
  2. למיזם יתקבלו תסריטים לסרטים עלילתיים קצרים באורך של 5-15 דקות, העומדים בקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט.
  3. ההצעות ייבחנו ע"י הלקטורים שימונו  ע"י הוועדה המקצועית של המיזם והוועדה עצמה.
  4. חמשת הפרויקטים הנבחרים יזכו במענק פיתוח בסך 5,000 ₪ וכן בליווי מקצועי בכל שלבי התהליך.
  5. חוזה מפורט ייחתם בין מגישי הבקשה של הפרויקטים הנבחרים, בעלי הזכויות בפיתוח התסריט, וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי.
  6. בעלי זיקה או עניין ישירים או עקיפים לפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ו/או לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי– ובכלל זה חברי הנהלה, לקטורים, וחברי הוועדה המקצועית, לא יוכלו להגיש הצעות.
  7. הפרויקטים אשר יבחרו להפקה יתחייבו:
   א. לסיים את הליך הפיתוח וההכנות לאירוע הפרזנטציה אשר עתיד להתקיים בפסטיבל 2019,  עד ל- 2.6.19.
   ב. לסיים  את הפקת הסרט עד ל –  30.3.2020.
  8. הסרטים שיופקו יוקרנו בהקרנת טרום בכורה חגיגית בפסטיבל הבינלאומי ה-22 לסרטי סטודנטים שיתקיים בחודש יוני 2020.

 • נוהל הגשת בקשות:
  1. זכאים להגיש בקשות יוצרים עצמאיים, שהם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט- 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א-2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת, וכן בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
  2. יוצר רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
  3. המיזם מיועד לבוגרי בתי ספר לקולנוע או יוצרים בעלי ניסיון בעשיית סרט אחד לפחות ואינו מיועד לסטודנטים. למען הסר ספק יודגש כי התמיכה אינה מיועדת לסרטי גמר או כל סרט שנעשה במסגרת לימודית כלשהי.
  4. יוצר הסרט יצר בעבר לפחות סרט עלילתי קצר אחד (כולל סרטים שנעשו במסגרת לימודית) אשר הוקרן לקהל הרחב מחוץ למסגרת לימודית (פסטיבלים/ תחרויות רשמיות/ ערוצי טלוויזיה וכיו"ב).

 • נוהל עבודה:
  1. הוועדה המקצועית תורכב מהנהלת הגופים המייסדים או מי שימונו מטעמם, והיא תמנה לקטורים שיבחנו וימיינו את ההצעות.
  2. הלקטורים יבחנו את ההצעות ויעבירו פרויקטים נבחרים לוועדה המקצועית.
  3. הוועדה המקצועית תחליט על חמישה פרויקטים שיזכו במענקי פיתוח בסך 5,000 ₪.
  4. התמיכה תינתן בהתאם לחוזה שיחתם מול היוצרים.
  5. הפרויקטים המפותחים יזומנו להשתתף באירוע פרזנטציה של התסריטים אשר יתקיים בפסטיבל סרטי הסטודנטים ביוני 2019.

הוועדה המקצועית תחליט באירוע ההקראה על שני סרטים אשר יקבלו מענקי הפקה בסך כולל של 280,000 ₪.

 • נוהל ביצוע התמיכה:
  1. לוח הזמנים שירשם בחוזה לגבי כל אחת מאבני הדרך בפיתוח התסריט ובהפקת הסרט מחייב את יוצרי הסרט. פרויקטים שלא יעמדו בלוח הזמנים לא יוכלו לקבל את המענקים.
  2. התמיכה בפרויקט תינתן בצמוד להתקדמות הפיתוח על שלביו השונים ע"פ אבני דרך ולוחות זמנים שיפורטו בחוזה.
  3. יוצרי הפרויקטים שיופקו יחויבו לפרסם בפתח הסרט ובסיומו את לוגו הפרויקט ואת הלוגו והכותרות שיימסרו לו ע"י קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי הסטודנטים.

 • כללי:

הוועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו, אם לא תימצא הצעה ראויה ע"פ כללים ונהלים אלה או ע"פ שיקול דעתה.

להלן רשימת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה עבור כל יוצר:

 1. סינופסיס (המתאר את כל המהלך העלילתי של הסרט במפורט מתחילתו ועד סופו – עד שני עמודים).
 2. תקציר (עד 50 מילים).
 3. הצהרת כוונות של היוצר (עד עמוד).
 4. לינק  לסרט קצר קודם של היוצר.
 5. קורות חיים של היוצר.
 6. תמצית קורות חיים של היוצרים המעורבים בהפקת הסרט: תסריטאי, מפיק, עורך וצלם במידה ויש.
 7. הצעת תקציב להפקת הסרט.
 8. במידה וישנו מקור מימון נוסף לסרט יש לצרף אישורי תמיכה/מענק /השקעה מכל הגופים המסייעים במימון הסרט. במקרים שבהם לא ניתנה עדיין תשובה יש לפרט את הבקשות שנשלחו לגופי המימון.
 9. הצהרה על עמידה בתנאי הסף בנוסח המצורף בטופס ההרשמה.
Print Friendly, PDF & Email