בהמשך להחלטת בית הדין להגבלים עסקיים לאשר את פעילותה של תלי, נדרשים תלי וכל חבריה לחתום על נוסח הסכם חדש להעברת זכויות.

בהסכם החדש ישנם שינויים לעומת ההסכם עליו חתמתם בעבר, חלקם שינויים מהותיים וחלקם שינויי הגהה.

חתימה על הסכם זה היא תנאי להכללת יצירותיכם ברפרטואר תלי. כלומר החתימה על ההסכם החדש הכרחית על מנת שתוכלו להמשיך  לקבל תמלוגים בגין השימוש ביצירותיכם.

במהלך הימים הקרובים נשלח את ההסכם החדש בדואר לכתובתך הרשומה בתלי, עם מעטפה מבויילת להחזרה.

יש לקרוא את ההסכם, לחתום בראשי תיבות בכל עמוד ולחתום חתימה מלאה בדף האחרון (מימין).

לאימייל זה מצורף נוסח ההסכם. במידה ולא קיבלת את ההסכם בדואר נבקשך לחתום על הנוסח המצ"ב ולשלוח אותו למשרדי תל"י – שד' דוד המלך 1, תל-אביב 6495301 (לידי מרב) תוך ציון כתובתך המעודכנת.

אנא קרא/י  וחתום/מי על ההסכם ושלח/י אותו לתל"י בהקדם.

היועץ המשפטי וצוות תל"י יעמדו לרשותך בכל שאלה או הבהרה שתבקש/י.

 

לנוחיותך פירטנו את הסעיפים המרכזיים בהם חל שינוי אך נדגיש שרשימה זו אינה מתייחסת לכל השינויים ואין בה משום פרשנות של ההסכם. יש לקרוא את כל ההסכם לפני החתימה:

סעיף 2.1 (א,ב,ג), סעיף 2.4 סעיפים אלה עוסקים בחובת הדיווח של היוצר, חבר תל"י, על יצירה חדשה.

סעיף 2.7 סעיף זה עוסק בהחרגת זכויות ביצירה ובאופן בו נקבע מועד תחילת ההחרגה באם זו אושרה (החרגת זכויות ביצירה, משמעה שהחבר מבקש שתלי לא תייצג אותו ביצירה ספציפית הכלולה ברפרטואר תלי).

סעיף 2.8 סעיף זה עוסק באפשרות למתן רישיון פרטני על ידי היוצר (רישיון פרטני הוא רישיון לשימוש ביצירה ספציפית לשימוש ספציפי – למשל הקרנה של סרט באירוע).

סעיף 3 סעיף זה עוסק ברפרטואר אותו תלי רשאית לייצג (תוך דגש על שמירת ארבעת הזכויות אותן מייצגת תל"י).

סעיף 6.1 עוסק בחובת תלי לפרסם דוחות לחברים.

סעיף 6.2 עוסק בחובת תלי לדווח לכל יוצר פירוט שנתי בנוגע להכנסותיו.

סעיף 7  עוסק באפשרות לקיום הליך בוררות בין היוצר לתלי בקשר לחברותו בתלי.

Print Friendly, PDF & Email