לפניכם תעריפי מינימום לכתיבה כחלק מהסכם השכר הכולל שחתם איגוד התסריטאים מול קשת בשנת 2007

לפניכם תעריפי המינימום לכתיבה שהינם חלק  מהסכם השכר המלא שנחתם בין איגוד התסריטאים לקשת בשנת 2007.

לידיעתכם, ההסכם לא קבל עדיין תוקף  מהממונה להגבלים עסקיים, אולם הוא מכובד ע"י הזכיינית.

תעריפים לכתיבה 

1. תנאי עבודה ותעריפים בסיסיים לגבי דרמות וסדרות

 1.1 תנאי עבודה בסיסיים

(1) התעריפים המצוינים להלן יחולו בהתייחס לכתיבת עד 4 טיוטות לתסריט, וביחס לסינופסיס/טריטמנט, ללא קשר למספר הטיוטות.  עם זאת, ככל שיעשה שינוי מהותי  בתסריט לפי בקשת המשדר, כגון: שינוי מהלך עלילתי בסיסי, שינוי דמויות ראשיות או שינוי ז'אנר, המשדר ישלם לתסריטאי תעריף כאמור בהסכם זה גם על הפרקים שנכתבו טרם השינוי.


(2) הערות המשדר לגבי כל טיוטה יועברו, ככל האפשר, תוך 14 (ארבעה עשר) ימי עבודה ממועד קבלתה אצלו, בהתאם להיקפו של התסריט.

 1.2 תעריפי מינימום בסיסיים

(1) פיצ'ר (FEATURE) טלוויזיוני –   לפי השכר שנקבע לתסריטאי על ידי קרן הקולנוע הישראלי, בעת חתימת ההסכם.

(2) דרמה בודדת שמשכה עד 25 דקות מסך הסכמיות  – 5,500$

(3) דרמה בודדת שמשכה מ- 26 עד 34 דקות מסך הסכמיות –  8,000$     

(4) דרמה בודדת שמשכה מ-  35 עד 50 דקות מסך הסכמיות –  10,000$              

(5) דרמה בודדת – לגבי כל דקת מסך הסכמית מעבר ל- 50 דקות – 400$

(6) פרק בסדרה דרמטית שמשכו עד 25 דקות מסך הסכמיות –  5,700$

(7) פרק בסדרה דרמטית שמשכו מ- 26 ועד 33 דקות מסך הסכמיות –  6,700$

(8) פרק בסדרה דרמטית שמשכו מ- 34 ועד 42 דקות מסך הסכמיות –  8,300$

(9) פרק בסדרה דרמטית שמשכו מ- 43 עד 50 דקות  מסך הסכמיות – 9500$

(10) פרק בסדרה דרמטית – לגבי כל דקת מסך הסכמית מעבר ל- 50 דקות – 300$

(11)  לכל טיוטת תסריט נוספת מעבר ל-4, לפרק בסדרה דרמטית או לדרמה בודדת – 100$

2. תנאי עבודה ותעריפים בסיסיים לגבי מערכונים

 2.1 תנאי עבודה בסיסיים

על מערכון שנכתב בהזמנת המשדר ולא שודר מסיבות שאינן תלויות בעבודת התסריטאי ובאיכותה – ישולם שכר מלא. יובהר כי על מערכון שלא שודר, שלא בנסיבות האמורות, לא ישולם שכר.

2.2 תעריפי מינימום בסיסיים

(1) מערכון ששודר שמשכו עד 60 שניות מסך – 150$
(2) מערכון ששודר שמשכו מ- 1 ועד 3 דקות מסך –  450$
(3) מערכון ששודר שמשכו מעל 3 דקות ועד 5 דקות מסך –  550$
(4)  מערכון ששודר שמשכו מעל  5 דקות מסך – 700$

3. תנאי עבודה ותעריפים בסיסיים לגבי סיטקום

 3.1 תנאי עבודה בסיסיים

(1) התעריפים המצוינים להלן יחולו בהתייחס לכתיבת עד 4 טיוטות לתסריט, וביחס לסינופסיס/טריטמנט, ללא קשר למספר הטיוטות. עם זאת, ככל שיעשה שינוי מהותי  בתסריט לפי בקשת המשדר, כגון: שינוי מהלך עלילתי בסיסי, שינוי דמויות ראשיות או שינוי ז'אנר, המשדר ישלם לתסריטאי תעריף כאמור בהסכם זה על הפרקים שנכתבו טרם השינוי.
(2) הערות המשדר לגבי כל טיוטה יועברו, ככל שניתן, תוך 14 (ארבעה   עשר) ימי עבודה ממועד קבלתה אצלו. יחד עם זאת, אם היקף   התסריט הוא משמעותי, אזי הערות כאמור יועברו, ככל שניתן, תוך 30 (שלושים) ימים.

 3.2 תעריפי מינימום בסיסיים

(1) לפרק עד 25 דקות מסך הסכמיות -6000$
(2) לכל דקת מסך מעבר ל- 25 דקות הסכמיות– 200$
(3)  כל טיוטת תסריט נוספת לפרק סיטקום – 100$.


4. תנאי עבודה ותעריפים בסיסיים לגבי תוכנית בידור מיוחדת

 תעריפי מינימום בסיסיים

(1) תסריטאי חבר מערכת, לתוכנית –  1,500$

(2) לתסריטאי ראשי  לתוכנית –   2500$

(3) יעוץ לפיתוח התכנית ללא כתיבה, לכל פגישה עד 3 שעות – 200$


5. תעריפים בסיסיים לגבי סרט דוקומנטרי או סדרה דוקומנטרית

במידה ובסרט/סדרה דוקומנטרית תסריטאי שאינו הבמאי כותב תסריט, יסוכם שכרו של התסריטאי מול המשדר לגבי הפרוייקט באופן פרטני. 

6. תעריפים בסיסיים לגבי פיתוח ראשוני של סדרה דרמטית, סיטקום

(1) לפיתוח ראשוני  – 6,000$.

(2) במידה וייכתב בשלב הפיתוח תסריט לפרק, ישולם שכר עבור כתיבת הפרק בהתאם לתנאי נספח זה,
על פי אורכו וסוג התכנית.  

(3)  יעוץ לפיתוח תכנית ללא כתיבה, לכל פגישה עד 3 שעות – 200$


7. תעריפים בסיסיים לגבי עריכת תסריט

ישולם סכום השווה ל- 20% (עשרים אחוזים) מהתעריף הבסיסי לתסריטאי שאינו מתחיל החל לגבי כתיבת היצירה הנוגעת, בין אם התסריטאי בפועל הינו מתחיל ובין אם לאו.

8. תעריפים בסיסיים לגבי פיילוט

פרק פיילוט שצולם, בין אם שודר ובין אם לאו – ישולם על פי תעריף פרק לפי ארכו וסוג התכנית.

9. תנאים כלליים נוספים

9.1 המשדר מתחייב שלא לדרוש מהתסריטאי ביצוע בהיקף רחב מזה המצוין בתנאי העבודה הבסיסיים וכן הוא מתחייב לשלם סכומים השווים לפחות לתעריפים המצוינים לעיל.

9.2 במקרה של שני תסריטאים העובדים במשותף תשולם תוספת בסך 20% משכר תסריטאי ושני התסריטאים יתחלקו בשכר בהיקף של 120% (60% לכל אחד), אלא אם כן נקבע ביניהם אחרת. במקרה של שלושה תסריטאים תשולם תוספת בסך 10% נוספים (43.33% לכל אחד, אלא אם כן נקבע ביניהם אחרת).

9.3 הסכומים שישולמו לתסריטאי מתחיל לא יפחתו מ- 70% (שבעים אחוזים) מהתעריפים המצוינים לעיל.

9.4 הסכומים שישולמו לתסריטאי או לכל התסריטאים יוצר/י סדרה ביחד לגבי פרקי סדרה שאינם נכתבים על ידיו/ידיהם, יהיו 8% (שמונה אחוזים) מהתעריפים המצוינים לעיל לתסריטאי שאינו מתחיל, לגבי כל פרק כאמור. סכומים אלה לא יופחתו בכל מקרה משכר התסריטאי בפועל.

9.5 לתסריטאי יוצר סדרה ישולמו אחוזים מרווחי המשדר ממכירות לצדדים שלישיים, כפי שיסוכם לגבי כל יצירה בין התסריטאי לבין המשדר.


10. קרדיטים

בכל שידור של יצירה יופיע קרדיט לתסריטאי.ביצירות מסוג דרמה וסיטקום, קרדיט לתסריטאי יופיע הן בפתיחת התכנית והן בסיומה, באורך לא פחות מאורך הקרדיט שינתן לבמאי. בפתיחת התכנית יופיע הקרדיט לתסריטאי על מסך בודד.

11. חישוב התשלומים

הסכומים המצוינים לעיל, ישולמו בש"ח, בהתאם להגדרת דולר ארה"ב.

12. מס ערך מוסף

לכל אחד מהסכומים המצוינים לעיל, יתווסף מע"מ כחוק, כפי שיחול במועד התשלום הנוגע.

13. מועדי תשלום

כל הסכומים המצוינים לעיל ישולמו לפחות בתנאי שוטף (קרי, חודש ביצוע העבודה הנוגעת)  + 45 ממועד סיום העבודה, והכל על פי חשבונית מס ואישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור עפ"י הצורך, שימציא התסריטאי או מי מטעמו טרם ביצוע התשלום.

 

Print Friendly, PDF & Email