אנו מבקשים להזכיר כי שמירת זכויות היא הכרחית לצורך קבלת תמלוגים.

שימו לב שבכל חוזה עליו אתם חותמים מופיע סעיף תל"י.

נעדכן כי כבר לפני שנה תלי הגיעה להסכמות עם תאגיד השידור הציבורי לפיהן יכלל סעיף תלי בהסכם הנחתם עם תסריטאי/במאי שאינו שכיר של התאגיד. אנא וודאו כי סעיף תלי אכן מופיע גם בחוזה שלכם.

מצ"ב סעיף תלי שאושר על ידי ביה"ד להגבלים עסקיים והוא הנוסח היחיד שיש להשתמש בו.

נזכיר כי תל"י (וגם אנחנו באיגוד) אנו מעמידים לרשותכם ייעוץ משפטי חינם לענין שמירת זכויות בהסכמים טרם חתימתם.

לשון הסעיף המעודכן:

 

נוסח סעיף תלי הרגיל החדש:

 

למרות האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות בסעיפים ________ לעיל ו/או סעיפים __________ להלן, הרי שכל העברת זכויות ו/או מתן רישיון של התסריטאי/הבמאי על פי הסכם זה, כפופים ואינם חלים על זכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור (כאשר זכויות אלה ישמשו, אך ורק לשם גבייה וקבלה של תמלוגים מהמבצע הפומבי ו/או מהמשדר ו/או מהמשכיר ו/או מהמעמיד לרשות הציבור וזאת בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, של  התסריטים ו/או הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) של התסריטאי (לגבי התסריטים של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ושל הבמאי (לגבי בימוי הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה), אשר ישארו בידי התסריטאי/הבמאי ושאותן העביר ו/או יעביר התסריטאי/הבמאי אל תל"י – חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ ו/או אל כל ארגון לניהול זכויות אחר. למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין סעיף זה ובין האמור בכל מקום אחר בהסכם זה יגבר האמור בסעיף זה.

 

בכל מקרה בו המפיקה או הגורם המשדר (לו תמכור המפיקה את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ימכרו את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה לצד שלישי (להלן: "הצד השלישי"), לא יפנו התסריטאי/הבמאי ו/או תלי למפיקה ו/או אל הגורם המשדר בטענה או בדרישה לתשלום תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה על ידי הצד השלישי, והכל בלא קשר ותלות אם באותה עת קיים  הסכם לתשלום תמלוגים בין תלי והצד השלישי ובין אם לאו, אלא יפנו לצד השלישי בקשר לגבייה וקבלה של תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, כאמור.

Print Friendly, PDF & Email